Predzáhradka

Keď sa v zóne v okolí Kríčkovej ulice začal spracovávať územný plán zóny, obyvatelia tomu nevenovali v podstate žiadnu pozornosť. Asi po jeden a pol roku ticha zverejnil miestny úrad návrh územného plánu zóny vrátane výkresovej časti a tam sa už veru každý našiel. Nie teda tak úplne seba, ale „svoj“ pozemok, bytový dom, rodinný dom, zastávku, križovatku, svoju cestu a „svoj“ park. 

Každý si v náhlosti hľadal tú svoju nehnuteľnosť a hlavne, či a na akú sa zmenila jej farbička a jej označenie. Väčšina obyvateľov bytových domov si razom všimla, že v okolí ubudlo parkovania, lebo doterajšie hala-bala parkovanie norma a dopravné značenie nepozná. Veľmi prekvapení však zostali najmä obyvatelia bytového domu na nešťastnej Kríčkovej ulici č. 2. Priľahlé pozemky, ako aj ten pod domom, mali vysporiadané, vo svojom vlastníctve, vo dvore svoje garáže, od hlavnej cesty ich oddeľovala predzáhradka so živým plotom a vysokými stromami, nebolo teda obáv. Či??? Ako blesk z jasného neba sa teda ukázal stav, keď na výkrese predzáhradku tak spokojných vlastníkov odrazu pretínal autobusový pruh s priľahlým chodníkom. Zeleň a pôvodnú predzáhradku ako izolačný priestor medzi bytovým domom a hlavnou cestou nik nezohľadnil. 

Obyvatelia bytového domu sa začali sami seba pýtať: „Je možné, aby na našom pozemku viedol cestný pruh a zničil tak našu predzáhradku a zdravšie prostredie, ktoré spoluvytvára?“
Je!

„Môžu nám do predzáhradky, ktorú vlastníme, umiestniť odbočovacie pruhy rozšírenej križovatky?“
Môžu!

Lebo zákon proti zdravému rozumu a pochopeniu umožňuje, otvára a podporuje množstvo postupných krokov, na konci ktorých môžu tieto kroky vyvrcholiť v zmene určenia a využitia pozemku. Samozrejme, že vždy sa všetko deje v záujme občana a jeho prospechu. Len už nie je vždy tak jasné, ktorého občana. Veď aj developeri a novodobí podnikatelia dosahujú zmeny v územnom pláne výhradne v záujme občana, ktorý si tam potom od nich kúpi byt, obchodnú prevádzku, bude tam platiť nájomné, služby, kúpnu cenu za byt alebo len prosto nakupovať.

Obyvateľom bytového domu na Kríčkovej ulici č. 2 nezostáva nič iné ako namietať, odvolávať sa, rozporovať a napádať nesúlad tak ticho vytvorenej dokumentácie, domáhať sa svojich ústavných a zákonných vlastníckych a iných práv. Alebo to predsa radšej vzdať a počítať autobusy, ktoré im budú premávať rovno pred nosom? 

Boj to bude náročný ...... ale ...... skúste sa nebrániť!

Legal disclaimer: „Akákoľvek zhoda či podobnosť v parcelnom čísle, účele využitia pozemku, charakteristike pozemku, súpisnom čísle, druhu stavby, popise stavby, čísle listu vlastníctva, katastrálnom území,  obci, okrese, majetkovej podstate, menách vlastníkov, oprávnených osôb ako aj v ich charakterových či osobných vlastnostiach, je čisto náhodná.